Welcome to Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης Powered By GSpeech

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚO ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας .
Για την παραλαβή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή.

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ.7 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων ο ενήλικας ή ο έγγαµος µπορεί µε αίτησή του µετά από µία διετία να γίνει δηµότης σε κάποιο Δήµο ή Κοινότητα, όταν αποκτά εκεί µόνιµη κατοικία.

Η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας δεν απατείται στις περιπτώσεις:

α) που ο ενήλικας αιτείται να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ό ίδιος ή οι γονείς του δυνατότητα η οποία παρέχεται μία φορά

β) μεταδημότευσης του ενός συζύγου ,προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου

γ) πρώην συζύγων, λόγω λύσης του γάμου τους, προκειμένου να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου (αν υποβληθεί από άλλο άτομο θα φέρει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή)

Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα τέκνα που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν ,πρέπει να υποβληθούν και αιτήσεις αυτών.

β. Ταυτότητα

γ. Βεβαίωση ,σύμφωνα με το άρθρο 279 του Ν.3463/2006,περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στο Δήμο μας (εκδίδεται από το Δήμο με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών)*

δ. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης για μεταδημότευση από το Δήμο εγγραφής με πλήρη στοιχεία (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Οι διαζευγμένοι προτού μεταδημοτεύσουν πρέπει να δηλώσουν τη διάζευξή τους στο ληξιαρχείο που έγινε ο γάμος τους και τη ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένη τη λύση του γάμου τους να την προσκομίσουν στο δημοτολόγιό τους για να τακτοποιηθούν δημοτολογικά .

 * Δικαιολογητικά για βεβαίωση κατοικίας για μεταδημότευση 

  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Αντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή αντίγραφα εκκαθαριστικών της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) όπου να αναγράφεται η διεύθυνση μονίμου κατοικίας στο Δήμο μας. Σε περίπτωση αναγραφής στα εκκαθαριστικά της διεύθυνσης επιχείρησης είναι απαραίτητα τα αντίγραφα του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
  • Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)

 O ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με μία φωτοτυπία η οποία θα κρατηθεί από την υπηρεσία ως δικαιολογητικό.

Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.
Παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας

  1. Οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή τα εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ. που προσκομίζονται θα πρέπει να αποδεικνύουν κατοικία διαστήματος τουλάχιστον δύο ετών (δηλαδή το ένα να είναι το πιο πρόσφατο και η έκδοση του να μην απέχει πάνω από 2 μήνες από την αίτηση και το άλλο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 2 έτη πριν την ημερομηνία της αίτησης).
  2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής και δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να προσκομίσει μαζί με τα εκκαθαριστικά της Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο του ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ και λογαριασμούς ΔΕΚΟ του ιδιοκτήτη.
  3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για βεβαίωση μονίμου κατοικίας είναι προστατευόμενο μέλος είναι απαραίτητη η προσκόμιση των αντίστοιχων Ε1 του γονέα, στα οποία θα αναφέρεται ως προστατευόμενο μέλος.
  4. Όποιος πολίτης δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος για οποιονδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει (με θεώρηση του γνήσιου υπογραφής) άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για λογαριασμό του

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΓΑΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Όταν δύο δημότες παντρευτούν ,απαιτείται η δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας ,είτε με μεταφορά αυτών από τις πατρικές οικογενειακές μερίδες τους σε μία νέα μερίδα είτε με μεταφορά του ενός συζύγου στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του άλλου.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΛΟΓΩ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση
β. Ταυτότητα
γ. Ληξιαρχιακή πράξη γάμου με τη λύση του γάμου
δ. Αν υπάρχουν τέκνα ,ελέγχεται και το θέμα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων για να γραφούν ανάλογα στη μερίδα του /της συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό),πιστοποιητικό γραμματείας Πρωτοδικείου ότι δεν έχουν ασκηθεί κατ’ αυτής άλλα ένδικα μέσα & έκθεση παραίτησης από ένδικα μέσα. Αν το διαζύγιο εκδίδεται κατ’ αντιδικία απαιτείται η τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιμέλειας ,καθώς και τα πιστοποιητικά που την καταστούν τελεσίδικη.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Τα Σύμφωνα Συμβίωσης που συντάσσονται βάσει των διατάξεων του Ν.4356/2015,εφόσον δηλωθούν στο αρμόδιο Ληξιαρχείο και καταχωριστούν σε Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης ,συνεπάγονται πλέον δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Όταν δύο δημότες μας συνάψουν Σύμφωνο Συμβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4356/2015 ,αποκτούν κοινή οικογενειακή μερίδα, είτε:

α. με μεταφορά αυτών από τις πατρικές οικογενειακές μερίδες τους σε μία νέα μερίδα είτε
β. με μεταφορά του ενός συμβιούντος στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του άλλου.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

Δικαιολογητικά:

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
2.Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων (για αγόρια που δεν έχουν γεννηθεί το τρέχον έτος.)

 Σε περίπτωση εγγραφής τέκνου αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από Έλληνα πατέρα πρέπει να προηγηθεί απόφαση καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Δικαιολογητικά:

1.Πράξη αναγνώρισης ενώπιον Έλληνα συμβολαιογράφου σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή αμετάκλητη απόφαση ελληνκού δικαστηρίου για αναγνώριση πατρότητας ή ακριβές αντίγραφο πράξης αναγνώρισης αλλοδαπής αρχής,νομίμως επικυρωμένης και επίσημα μεταφρασμένης*.
2.Πιστοποιητικό εγγραφής του αναγνωρίσαντος πατέρα σε μητρώο αρρένων και δημοτολόγιο δήμου της Χώρας ,με βάση το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία και ο τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
3.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου τέκνου από το Ληξιαρχείο του Δήμου με καταχωρημένη στο περιθώριο αυτής της πράξης αναγνώρισης (για τέκνα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα) ή πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπής αρχής του ανήλικου τέκνου νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο* (για τέκνα που έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή).
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αλλοδαπής μητέρας ή βεβαίωση περί αγαμίας αυτής ,εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές,νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα*.
5.Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου της αλλοδαπής μητέρας, ακριβές αντίγραφο άδειας διαμονής της αλλοδαπής μητέρας.

 

*ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ,αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ,φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 *ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η μετάφραση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι:

-από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

-από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους

-από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών ,Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

-από Έλληνα δικηγόρο .(Θα φέρει και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Ο ενήλικος Έλληνας πολίτης ,που δεν είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο και συντρέχει νόμιμη περίπτωση εγγραφής του, κατά την ισχύουσα ,περί κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, νομοθεσία, γίνεται δημότης στο Δήμο ή την Κοινότητα της κατοικίας του ή της καταγωγής του και ,αν είναι κάτοικος εξωτερικού, στο Δήμο ή την Κοινότητα που επιθυμεί.(άρ.15 παρ.5 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων).

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση        

2.Ταυτότητα ή διαβατήριο     

3.Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για άνδρα και πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα της σε μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για γυναίκα.(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση).Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων, πρέπει πρώτα να γίνει η διαδικασία εγγραφής του στο Μητρώο αρρένων.

4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).Για πρόσωπα που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ,υποβάλλονται τα κάτωθι κατά σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση εφημέριου από τα τηρούμενα βιβλία ¨βαπτίσεων¨ της Εκκλησίας ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής από τα τηρούμενα βιβλία ¨γεννήσεων¨, από την οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως.
2. Βεβαίωση διευθυντή σχολείου, από τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια ,περί ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο.
3. Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως ,που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια.
4. Διαβατήριο κλπ.
5.Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
7.Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει η μη εγγραφή του/της στο δημοτολόγιο άλλου δήμου ή κοινότητας του Κράτους .
8.Προκειμένου περί εγγάμου, ληξιαρχική πράξη γάμου.

ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Ο αλλοδαπός που έχει αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, με αίτηση του γίνεται δημότης στο Δήμο της κατοικίας του ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού στο Δήμο που επιθυμεί(άρ.15 παρ.6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για εγγραφή στο δημοτολόγιο ή αν πρόκειται για άνδρα, απόφαση για εγγραφή στα Μητρώα αρρένων η οποία προηγείται και ενσωματώνει ,μετά την έκδοσή της και την εντολή εγγραφής του στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας.

3.Πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο* (αν διαβιβαστεί στο δήμο μας με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δεν απαιτείται νέο)

4.Πιστοποιητικό γάμου νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο* (αν διαβιβαστεί στο δήμο μας με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δεν απαιτείται νέο).

5.Πιστοποιητικά γέννησης ανήλικων αλλοδαπών τέκνων, νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα* (αν διαβιβαστούν στο δήμο μας με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, δεν απαιτούνται νέα).

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο*

 

*ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ,αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης , φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

*ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η μετάφραση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι:

-από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

-από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους

-από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών ,Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

-από Έλληνα δικηγόρο .(Θα φέρει και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο).

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση
2.Ληξιαρχική Πράξη γέννησης με καταχωρημένα στοιχεία βάπτισης-ονοματοδοσίας.(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤ0 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ- ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ -ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤ0 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ- ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ -ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ,εφόσον είναι ενήλικος, του πατέρα ή της μητέρας του, αν είναι ανήλικος.

2.Ταυτότητα

  1. Διορθωμένη Ληξιαρχική πράξη γέννησης (& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Στους άρρενες πρέπει να προηγηθεί η διόρθωση στα Μητρώα αρρένων βάσει απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαιολογητικό:

Ληξιαρχική πράξη θανάτου

 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Οι αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και επιθυμούν να υποβάλλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αίτηση πολιτογράφησης ,έχοντας τις προϋποθέσεις, απευθύνονται στο Δήμο μας για τη δήλωση πολιτογράφησης .Η δήλωση πολιτογράφησης δεν απαιτείται για τους ομογενείς , οι οποίοι απευθύνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αρμόδια για το Δήμο μας είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Δ/νση Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Δ/νση:Λ .Σπάτων 65 ,Γέρακας.

Η δήλωση πολιτογράφησης γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ,παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

 Δικαιολογητικά:

1.Διαβατήριο σε ισχύ
2.Άδεια παραμονής σε ισχύ
3.Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο*
4.Για ενδιαφερόμενες που είναι έγγαμες ή διαζευγμένες ,πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο* ή απόφαση διαζυγίου νομίμως επικυρωμένη και επίσημα μεταφρασμένη* .
5.Βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο μας με την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών.1

Δήλωση κατόπιν συνεννόησης στα τηλέφωνα:210-6145121,2106145122,210-6145123

 *ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ,αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης , φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 

*ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η μετάφραση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι:

-από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

-από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους

-από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών ,Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

-από Έλληνα δικηγόρο (Θα φέρει και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο).

[1] ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

-Αστυνομική ταυτότητα
-Αντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) ή αντίγραφο
εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)
όπου να αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας. Σε περίπτωση αναγραφής
στο εκκαθαριστικό της διεύθυνσης επιχείρησης είναι απαραίτητο το
αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας.
-Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία)

Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά μαζί με τις
φωτοτυπίες τους οι οποίες θα κρατηθούν από την υπηρεσία ως
δικαιολογητικά.
Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο.
Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας
1. Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ ή το εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να είναι
το πιο πρόσφατο. Αν η έκδοσή του εκκαθαριστικού απέχει άνω των
δύο μηνών από την αίτηση δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά ο
ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και λογαριασμό ΔΕΚΟ τον πιο
πρόσφατο (να μην απέχει άνω των δύο μηνών από την αίτηση)
2. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ενοικιαστής και δεν έχει
λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να
προσκομίσει μαζί με το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο του
ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ και
λογαριασμό ΔΕΚΟ του ιδιοκτήτη.
3. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος για βεβαίωση μονίμου κατοικίας
είναι προστατευόμενο μέλος είναι απαραίτητη η προσκόμιση και του
τελευταίου Ε1 του γονέα, στο οποίο θα αναφέρεται ως
προστατευόμενο μέλος.
4. Όποιος πολίτης δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος για οποιονδήποτε
λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει (με θεώρηση του γνήσιου
υπογραφής) άλλο άτομο που θα συναλλαχθεί με την υπηρεσία για
λογαριασμό του

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Για κάθε μελλόνυμφο απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α. ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

1.Αίτηση (έντυπο χορηγείται από το Δήμο)

2.Ταυτότητα

3.Αποδεικτικό κατοικίας (α. τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας ή β. τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή γ. μισθωτήριο & έντυπο Ε1 της εφορίας)

4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης(τα στοιχεία που αναγράφονται να είναι όμοια με την αστυνομική ταυτότητα)

5.Αγγελία γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (τα στοιχεία να είναι όμοια μ’ αυτά που αναφέρονται στη Ληξιαρχική πράξη γέννησης και στην ταυτότητα)-ολόκληρη εφημερίδα-μία για κάθε μελλόνυμφο.

6. Παράβολο χαρτοσήμου 15ευρώ από Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο  (e-Παράβολο/τύπος παραβόλου:2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού  γάμου)

7.Δικαστική απόφαση αν πρόκειται για ανήλικο.

8.Ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με τη λύση του(σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου).

9.Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).

10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται από το μελλόνυμφο ότι είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου μας, πρόκειται να τελέσει πρώτο ή δεύτερο κλπ γάμο, δεν έχει κώλυμα για γάμο σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Αστικού Κώδικα.(χορηγείται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τον ίδιο).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του πολιτικού γάμου και υποβάλλουν με τις ταυτότητές του και τις άδειες γάμου από κοινού αίτηση.

-Στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης οι πολιτικοί γάμοι τελούνται κάθε Τετάρτη από 11:00 έως 14:00 και Παρασκευή με ώρα έναρξης 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Κατά την τέλεση του γάμου ,κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) ,εάν πρόκειται για αλλοδαπό.

- Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους συζύγους, είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ).

-Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου τέλεσης εντός 40 ημερών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6145123. 

 Β. ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΑ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

1.Αίτηση

2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται από το μελλόνυμφο ο τόπος κατοικίας, ότι πρόκειται να τελέσει πρώτο ή δεύτερο κλπ γάμο, δεν έχει κώλυμα για γάμο σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Αστικού Κώδικα.

3.Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών και παραλαβή της άδειας γάμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω 1,2,3 δικαιολογητικά θα φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μελλόνυμφου από το πλησιέστερο ελληνικό προξενείο της κατοικίας του.

4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης(τα στοιχεία που αναγράφονται να είναι όμοια με την αστυνομική ταυτότητα)

5.Αγγελία γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (τα στοιχεία να είναι όμοια μ’ αυτά που αναφέρονται στη Ληξιαρχική πράξη γέννησης και στο πιστοποιητικό γέννησης)-ολόκληρη εφημερίδα.

6.Παράβολο χαρτοσήμου 15ευρώ από Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο  (e-Παράβολο/τύπος παραβόλου:2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)

7.Φωτοτυπία ταυτότητας.

8.Ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με τη λύση του(σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου).

9.Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).

10.Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο Λυκόβρυσης –Πεύκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του πολιτικού γάμου και υποβάλλουν με τις ταυτότητές του και τις άδειες γάμου από κοινού αίτηση.

-Στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης οι πολιτικοί γάμοι τελούνται κάθε Τετάρτη από 11:00 έως 14:00 και Παρασκευή με ώρα έναρξης 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Κατά την τέλεση του γάμου ,κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) ,εάν πρόκειται για αλλοδαπό.

- Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους συζύγους, είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ).

-Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου τέλεσης εντός 40 ημερών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6145123.

Γ. ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

1.Αίτηση (έντυπο χορηγείται από το Δήμο)

2.Διαβατήριο

3.Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, ροζ κάρτα, κλπ).

4.Αποδεικτικό κατοικίας (α .τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας ή β. τελευταίο λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή γ. μισθωτήριο & έντυπο Ε1 της εφορίας)

5.Ληξιαρχική πράξη γέννησης (επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη)*

6.Βεβαίωση από την οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας τους περί μη κωλύματος τέλεσης γάμου από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό(επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη)*

7.Παράβολο χαρτοσήμου 15ευρώ από Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικό παράβολο (e-Παράβολο/τύπος παραβόλου:2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)

8.Ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου με τη λύση του(σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου)-επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη*

9.Ληξιαρχική πράξη θανάτου (σε περίπτωση χηρείας)-επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη*

10.Αγγελία γάμου σε ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα (τα στοιχεία στα ελληνικά να είναι όμοια μ’ αυτά που αναφέρονται στη μετάφραση της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης )-ολόκληρη εφημερίδα, μία για κάθε μελλόνυμφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

-Η άδεια γάμου εκδίδεται σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

-Για την κατάθεση της αίτησης έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου και την παραλαβή της άδειας προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος με την ταυτότητά του/διαβατήριο –άδεια παραμονής.

-Οι μελλόνυμφοι επιλέγουν το Δημαρχείο τέλεσης του πολιτικού γάμου και υποβάλλουν με τις ταυτότητές τους/διαβατήρια-άδειες παραμονής και τις άδειες γάμου από κοινού αίτηση.

-Στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης οι πολιτικοί γάμοι τελούνται κάθε τετάρτη από 11:00 έως 14:00 και Παρασκευή με ώρα έναρξης 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

-Κατά την τέλεση του γάμου ,κάθε μελλόνυμφος πρέπει να προσέρχεται με την ταυτότητά του/διαβατήριο-άδεια παραμονής και με έναν ενήλικο μάρτυρα, ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, ο οποίος πρέπει να προσέρχεται επίσης με την ταυτότητά του ή το διαβατήριο και την άδεια παραμονής του (κατά περίπτωση) εάν πρόκειται για αλλοδαπό.

- Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι είτε το επώνυμο του ενός από τους συζύγους, είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από δύο επώνυμα (άρθρο 1505 Α.Κ).

-Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου τέλεσης εντός 40 ημερών.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6145123

 
*ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ,αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ’αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

-Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης , φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ,ως προς το γνήσιο υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σ αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 

*ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η μετάφραση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι:

-από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

-από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους

-από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών ,Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου

-από Έλληνα δικηγόρο (Θα φέρει και επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από τον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο).  

ΕΚΛΟΓΙΚΑ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Βάσει του Ν.3146/2003 οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι ,μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές ,τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα στον τόπο διαμονής τους.

Προϋπόθεση είναι η αίτηση για εγγραφή τους στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών του δήμου διαμονής τους.

Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να διαγραφούν από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στη βασική τους εκλογική περιφέρεια, πρέπει να υποβάλουν αίτηση διαγραφής.

Στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα ,όλοι ετεροδημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς καταλόγους, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου διαμονής τους.

Στις γενικές βουλευτικές ψηφίζουν σε ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών ,με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί σε ειδικούς καταλόγους σαράντα τουλάχιστον ετεροδημότες που είναι εγγεγραμμένοι στην ίδια βασική εκλογική περιφέρεια.          

ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Όλοι οι άρρενες Έλληνες πολίτες υπήκοοι που διαμένουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό υποχρεούνται να είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων δήμου ή κοινότητας.

Οι ανήλικοι γράφονται στα Μητρώα αρρένων του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι ή οφείλουν να εγγραφούν κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας.

Οι ενήλικες γράφονται στα Μητρώα αρρένων του δήμου ή της κοινότητας της προτιμήσεώς τους.

Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι γραμμένοι στα Μητρώα αρρένων που καταρτίστηκαν και επικυρώθηκαν το αντίστοιχο έτος χαρακτηρίζονται ως αδήλωτοι και εγγράφονται με τη διαδικασία εγγραφής αδήλωτου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου ,εφόσον είναι ενήλικος, του πατέρα ή της μητέρας του, αν είναι ανήλικος.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής των γονέων (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα περί μη εγγραφής του τέκνου στο Μητρώο αρρένων (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
5. Πρόσφατη φωτογραφία ανηλίκου.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου αρρένων του πατέρα(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων( & αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αρνητική βεβαίωση από το Δήμο όπου όφειλε να είναι γραμμένος(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

 

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Δικαιολογητικό:

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Το πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το Δήμο μας, γι ’αυτούς που έχουν αποβιώσει και είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα αρρένων μας, διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Για τη μετεγγραφή απαιτείται:

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ,ή ,αν πρόκειται για ανήλικο των γονέων του, ή του γονέα που ασκεί μόνος του τη γονική μέριμνα .Η αίτηση υποβάλλεται στο στρατολογικό γραφείο ,στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα από το μητρώο αρρένων του οποίου ζητείται η διαγραφή.
2.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας στα μητρώα αρρένων του οποίου επιθυμεί τη μετεγγραφή, περί της εγγραφής στο δημοτολόγιο αυτού που αφορά η αίτηση.
3.Σύμφωνη πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου.

Επί του προκειμένου εκδίδονται δύο αποφάσεις. Η απόφαση περί διαγραφής κατόπιν της σύμφωνης πρότασης του στρατολογικού γραφείου και η απόφαση περί εγγραφής ,βάσει της απόφασης περί διαγραφής.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση
2.Ληξιαρχική Πράξη γέννησης με καταχωρημένα στοιχεία βάπτισης-ονοματοδοσίας.(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να εκδοθεί η σχετική απόφαση .

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ,εφόσον είναι ενήλικος, του πατέρα ή της μητέρας του, αν είναι ανήλικος.
2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης(& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
3.Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα αρρένων - δημοτολογίου του πατέρα (& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να εκδοθεί η σχετική απόφαση

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση του αναγνωριζόμενου ή ,αν αυτός είναι ανήλικος, κάθε προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία.

2.Συμβολαιγραφική πράξη αναγνώρισης ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνώρισης ,σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης ,καθώς και τα πιστοποιητικά τελεσιδικίας.

3.Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία (& αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

4.Πιστοποιητικό περί της εγγραφής στα μητρώα αρρένων και δημοτολόγια του αναγνωριζόμενου και του αναγνωρίσαντος.(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για να εκδοθεί η σχετική απόφαση .

 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων προστίθεται και η «πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού ,ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια».

Τα ανωτέρω προέρχονται από τις διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ 2573/1953, «Αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν.2307/1995,σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 282 του Ν.3852 /2010.

Οι διατάξεις του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος εφαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ,κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου.

Ως σοβαροί λόγοι εννοούνται μόνο τα ψυχικά προβλήματα ,σύμφωνα με την ερμηνευτική εκδοχή της αιτιολογικής έκθεσης του ανωτέρω ν.δ ,τα οποία έχουν ως αιτία την ,κατά τον Αστικό Κώδικα, αυτοδίκαιη απόκτηση ή αλλαγή επωνύμου.

Τέτοια ψυχικά προβλήματα δημιουργούνται από επώνυμα :

α. κακόηχα

β. προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση

γ. δυσχερή στην προφορά ή ξενικά

δ. κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου

ε. αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

Η αλλαγή του επωνύμου δεν υπόκειται στην ιδιωτική βούληση ,καθόσον το επώνυμο ενδιαφέρει κατεξοχήν τη δημόσια τάξη, έτσι η αρμοδιότητα αυτή του Δημάρχου είναι περιορισμένη και αφορά στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν υφίσταται σχετική ρύθμιση από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί επωνύμου, οι οποίες είναι ειδικές και υπερισχύουν των γενικών διατάξεων για πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος.

 Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή των γονέων ή του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα ή του επιτρόπου.(σχετικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία μας)

Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο μας, αν ο ενδιαφερόμενος είναι γραμμένος σε μητρώο αρρένων ή δημοτολόγιο.

Στην αίτηση αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η μεταβολή και δηλώνεται το επώνυμο του οποίου ζητείται η πρόσληψη.

2.Αστυνομική ταυτότητα

3.Παράβολο 15 ευρώ (δημοσίου) από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ για τέλος αλλαγής επωνύμου.

4.Ληξιαρχική πράξη γέννησης(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

5.Πιστοποιητικό περί εγγραφής του αιτούντος στα Μητρώα αρρένων Δήμου ή κοινότητας-μόνο για άνδρες-(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

6.Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

7.Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Β-μόνο για άνδρες-(αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

8.Πιστοποιητικό γέννησης/οικογενειακής κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Μετά τη συγκέντρωση των ανωτέρω δικαιολογητικών ,αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο ανακοίνωση προκειμένου να δημοσιεύσει το περιεχόμενό της σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στον οικείο νομό. Σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει ολόκληρη την εφημερίδα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία για αλλαγή επωνύμου, πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου και τα απαιτούμενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά τηλέφωνα επικοινωνίας:210-6145121,210 -6145122,210-6145123.

cc 

Η απόφαση μας να ανοίξουμε τις διαδικασίες στους συμπολίτες μας, 
μας οδηγεί στην ανάπτυξη συνεργατικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Mε την ολοκλήρωση της ψηφιακής κουλτούρας της έξυπνης πόλης, την εθελοντική συμμετοχή και τα έργα ανοικτού περιεχομένου και δεδομένων. 

Σας καλωσορίζουμε στο likovrisipefki.gr, Web Team 

Δι@υγεια

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech