Welcome to Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης Powered By GSpeech

Οικονομικές Υπηρεσίες

Οικονομικές Υπηρεσίες

Το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων εξυπηρετεί το κοινό  καθημερινά από 09.00 έως 15.00 για τις ακόλουθες υποθέσεις:

1. Καταβολή μη βεβαιωθεισών οφειλών (οίκοθεν).

2. Ζητήματα ηλεκτροδότησης ακινήτων

3. Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβιβάσεις ακινήτων 

4. Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

5. Παράταση ωραρίου λειτουργίας Κ.Υ.Ε.

6. Υποβολή δικαιολογητικών για γνωστοποιήσεις Κ.Υ.Ε

7. Άδειες υπαίθριου εμπορίου 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΑΠ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Για βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου απαιτείται :

 - Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης ΤΑΠ)

- Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος(εξοφλημένο).

- Συμβόλαιο κτήσης ακινήτου ή απόσπασμα Κτηματολογίου

- Σε περίπτωση τακτοποιημένων χώρων να προσκομιστεί το αντίστοιχο έντυπο.

- Βεβαίωση Μηχανικού (παρ.2, αρ.83, Ν.4495/2017)

- Πίνακας χιλιοστών ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (δεν χρειάζεται εάν έχει προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο)
 
Η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η υπηρεσία δύναται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά εάν κριθεί απαραίτητο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κ.Υ.Ε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 1-31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Για την έκδοση αρχικής άδειαςστην αίτηση που υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, θα επισυνάπτονται τα εξής :

1.Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2.Σχέδιο κάτοψης εις τριπλούν, όπου θα απεικονίζεται η ακριβής θέση, η έκταση και ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία αποτυπωμένα αναλυτικά, υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο.
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της «Κανονιστικής διάταξης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
4.Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης σύμφωνα με το Ν. 3463/2006
5.Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται  χρήσιμο από την  υπηρεσία για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου.


Για την ανανέωση αδείας στην αίτηση που υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του αιτούντος, το είδος και τη διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, το ΑΦΜ αυτής, το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου, θα επισυνάπτονται τα εξής :

1.Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
2.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη τροποποίησης του χώρου που καταλαμβάνει
σύμφωνα με την προηγούμενη άδειά του.
3.Την τελευταία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
4.Δημοτική ενημερότητα από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης σύμφωνα με το Ν. 3463/2006
 
Η άδεια εκδίδεται έως τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και ισχύει για όλο το επόμενο ημερολογιακό έτος


Στην άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουμένου κατά χρήση χώρου, το είδος και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το αντίστοιχο οριζόμενο τέλος των διατάξεων του Ν.1080/80.

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της άδειας και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα, σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου αυθαίρετη και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία .

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του Νόμου 4555/2018, οι ιδιοκτήτες κτισμάτων τα οποία ταυτόχρονα δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, μπορούσαν να τα δηλώσουν στο Δήμο σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από την εφαρμογή του ως άνω Νόμου (δηλαδή μέχρι 18/1/2019) ώστε να απαλλαχθούν από την καταβολή Δημοτικών τελών και Δημοτικού φόρου. 

Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ  ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΧΡΙ                31/12/2019

Για τη δήλωση αυτή απαιτείται

1. Έγγραφο από τον ΔΕΔΔΗΕ με την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη χρήσης (χορηγείται από την υπηρεσία)

3. Τίτλο ιδιοκτησίας του κτίσματος και

4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)

Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο, τέτοιου είδους ακίνητα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. μεταβίβαση) δηλωθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θα επιβαρυνθούν με τα παραπάνω τέλη από την ημερομηνία διακοπής ηλεκτροδότησης.   

Επιπλέον, τα ακίνητα αυτά δεν απαλλάσσονται από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), συνεπώς με τη δήλωσή τους στο Δήμο θα πρέπει να καταβληθεί το ΤΑΠ από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης.

ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 0,5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δημοτικό τέλος 0,5% 
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) Δήλωση Τέλους 0,5%.

β) Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ σε φωτοτυπία.
 
γ) Αποδεικτικό απόδοσης Περιοδική δήλωση του ΦΠΑ.
 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1. Τα καταστήματα που υποχρεούνται στην απόδοση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων, είναι αυτά των οποίων η άδεια λειτουργίας αναφέρει ότι διαθέτουν πάγκους η τραπεζοκαθίσματα.    

 2. Πότε πρέπει να γίνεται η καταβολή των τελών 0,5% ;
Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας για την καταβολή του Φ.Π.Α. στις Δ.Ο.Υ.
Ημέρες και ώρες για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 14:00.
Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα Εσόδων.

Διεύθυνση: Το αρμόδιο γραφείο για τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 2% βρίσκεται στο Τμήμα Εσόδων, A’ ΟΡΟΦΟΣ Δημαρχείο Πεύκης Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:210-6145117
                                                                           

cc 

Η απόφαση μας να ανοίξουμε τις διαδικασίες στους συμπολίτες μας, 
μας οδηγεί στην ανάπτυξη συνεργατικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Mε την ολοκλήρωση της ψηφιακής κουλτούρας της έξυπνης πόλης, την εθελοντική συμμετοχή και τα έργα ανοικτού περιεχομένου και δεδομένων. 

Σας καλωσορίζουμε στο likovrisipefki.gr, Web Team 

Δι@υγεια

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech