Προσέλκυση - Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Γεννηθέντων το έτος 2006)