Δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο Δίκτυο Φορέων ΣΒΑΚ

Photo exophyllouO Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης χρόνιων κυκλοφοριακών προβλημάτων της πόλης μας, εκπονεί μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα ζητήματα που καλείται μα επιλύσει η υιοθέτηση και εφαρμογή του ΣΒΑΚ του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης είναι τα παρακάτω:

1. Διαχείριση κινητικότητας

2. Διαχείριση Στάθμευσης

3. Πεζή μετακίνηση

4. Μετακίνηση με ποδήλατο

5. Δημόσιες Συγκοινωνίες

6. Διαχείριση Εμπορευματικών Μεταφορών

7. Αστικός Σχεδιασμός

8. Χρήση οχημάτων και νέων τεχνολογιών

Απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ όσο και για τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένου είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δομημένα και συστηματικά, μέσω της διαβούλευσης. Η συμμετοχή αυτή επιτυγχάνεται γενικά τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΒΑΚ (www.likovrisipefki.gr) όσο και μέσω της δημιουργίας μια στενότερης ομάδας άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της πόλης που θα συμμετέχουν πιο συστηματικά στη συν-διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Στο νόμο 4784/2021, στο πλαίσιο κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) ορίζεται σαν «Δίκτυο φορέων», οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, αποκεντρωμένες διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, εκπρόσωποι υπηρεσιών τροχαίας αστυνόμευσης, επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας που επηρεάζονται από την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. ή ενδιαφέρονται για αυτό.

Στο δίκτυο φορέων δύναται να συμμετέχουν σωματεία, αστικές εταιρείες, σύλλογοι και οργανώσεις ή άλλοι φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, καθώς και φορείς με καταστατικό σκοπό την προώθηση θεμάτων ατόμων με αναπηρία.

Ο ρόλος του δικτύου φορέων είναι συμβουλευτικός. Η λειτουργία του δικτύου φορέων προυποθέτει την υπογραφή σύμφωνου συμμετοχής που καταρτίζεται με ευθύνη του φορέα εκπόνησης σε συνεργασία με το δίκτυο φορέων και συνυπογράφεται από τους εκπροσώπους των μερών, στη φάση της προετοιμασίας, εντός προθεσμίας που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης. Τα εμπλεκόμενα μέρη του δικτύου φορέων υποβάλλουν απόψεις για το στάδιο του κύκλου Σ.Β.Α.Κ. κατά το οποίο εγγράφονται στο δίκτυο φορέων και για τα επόμενα στάδια αυτού.